Opština Majdanpek traži novog pravobranioca!

Opština Majdanpek je raspisala konkurs za postavljanje pravobranioca opštine, obzirom da ove vrste pravnih poslova više ne mogu da obavljaju advokati.

Pravobranilac obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine.

Konkursom je određeno da se radni odnos za ovu poziciju zasniva na perod od 5 godina.

Na konkur mogu da apliciraju:

– Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,

– lice koje ima položen pravosudni ispit,

– lice sa najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita,


– lica kojima ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan pravosnažno na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci

– lice kome ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Sam konkurs i odluku opštinskog veća Opštine Majdanpek možete pogledati ovde: